Zapomněli jste své údaje?

Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) e-shopu Sulimex

 1. Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Ondřej Kohut, IČ: 03228843, DIČ: CZ8903123768 se sídlem Československého exilu 1888/4, Praha 4, 143 00, provozující internetový obchod Sulimex.cz, jako Prodávající a na straně druhé je Kupující. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu Sulimex.cz.

Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu Sulimex.cz jsou včetně příslušné sazby DPH. Prodávající je plátcem DPH.

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení, popis zboží a obrázky, se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce a mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci daného zboží. Nezodpovídáme za převzaté informace z propagačních materiálů a webů různých výrobců nebo prodejců zboží.

Veškeré akční nabídky platí pouze do vyprodání zásob. Zároveň toto zboží není vymahatelné.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy a platby“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 1. a) v případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů, kdy 14 denní lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo zboží doručeno (převzato). Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v některé z našich kamenných výdejen. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, aby spotřebitel předal zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 2. b) obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 3. a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
 4. b) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru;
 5. c) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

c1) kupní smlouvu, ode dne následujícího po dni převzetí zboží,
c2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne  následujícího po dni převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí  následujícího po dni první dodávky zboží;

 1. d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

d1) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
d2) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d3) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 1. e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 2. f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 3. g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 4. h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 5. Objednávka – uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc obsah převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Objednáním dle těchto obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, s prohlášením o Ochraně osobních údajů a cenami a podmínkami dopravy a plateb, a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na Sulimex.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky.

Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak.

Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou.
Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě Sulimex.cz (např. při registraci), případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na info@sulimex.cz a nebo tak učiní sdělením do poznámky v registračním formuláři.

Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy s udáním důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

Zrušení objednávky musí být učiněno prokazatelným způsobem – nejlépe písemnou formou v podobě zaslání e-mailu na info@sulimex.cz. Zrušit objednávku lze i telefonicky nebo prostřednictvím SMS na naši infolinku 774417770 v prac. dnech od 8:00-15 hod. V případě zaslání e-mailu je nutno vyžádat si potvrzení o přijmutí e-mailové zprávy prodávajícím.

Objednávku lze zrušit pouze do odeslání zboží, (předání zboží dopravci), nejdéle však do 2 hodin po uskutečnění objednávky.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

c1) kupní smlouvu, ode dne následujícího po dni převzetí zboží,
c2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne  následujícího po dni převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí  následujícího po dni první dodávky zboží;

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak prodávajícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adresu Čs. Exilu 1888/4, Praha 4, 143 00

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bankovním převodem nebo vyplacením hotovosti na pobočkách prodávajícího. Poštovní poukázkou nelze peníze posílat.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

VII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Osobní odběr je zdarma a je možný na adrese:

Sklad č.14

Valcha 139

301 00 Plzeň

Odběr je možný ve všední dny mezi 7:30 a 15:30. V případě předchozí domluvy i mimo tento termín.

Platba pouze v hotovosti, či v případě firem i na fakturu s krátkou dobou splatnosti do 5 dnů.

Zasílání přepravní službou – ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin od nakládky, ta většinou proběhne do 24 hodin od objednání. Cena přepravy se vždy určí individuálně dle množství a místa dodání. O ceně přepravy budete vždy dopředu informováni a budete mít možnost změnit či zrušit svoji objednávku Zboží neposíláme aniž bychom neměli ústně či písemně odsouhlasenou cenu přepravy.

Zboží do zahraničí nezasíláme

Ceny dopravy se řídí platným ceníkem dopravce a na požádání sdělíme.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav a kompletnost zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@sulimex.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí dva až deset pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. Orientační doba expedice je většinou uvedena v detailu zboží. Položky skladem se vyexpedují obvykle do 24 hod, pokud se ve skladě nevyprodají nebo nejsou vázány na dříve příchozí objednávky.

Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího (v důsledku „vyšší moci“), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v předchozím bodě těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak (např. telefonicky / e-mailem).

Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající s využitím vlastní dopravy, nebo služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné ceny uvedené v článku IV těchto obchodních podmínek. Doprava zboží je možná pouze v České republice.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy zboží v zájmu úspory nákladů kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši nebo zálohově, a to zejména v případech:
a. kdy dochází k úpravě zboží na základě požadavku zákazníka,
b. kdy je zprostředkován prodej zboží, které není ve stálé nabídce na www.sulimex.cz na základě požadavku zákazníka
c. hodnota objednaného zboží překročí částku 5000 Kč vč. DPH

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

Součástí dodávky zboží na místo dodání není výnos do patra, předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura – daňový doklad (případně dodací list splňující podmínky daňového dokladu). Pokud faktura – daňový doklad není součástí zboží, je odeslána v elektronické podobě (soubor PDF) na e-mail kupujícího (tento e-mail si kupující zadal v nákupním koši při objednávce nebo registraci). Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zasláním daňového dokladu (faktury) elektronicky na e-mail zadaný do objednávky. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane faktura nečitelná nebo je zničená (např. při přepravě), nebo pokud nedojde na zadaný e-mail, může si zákazník vyžádat novou fakturu, která mu bude zaslána ve formátu PDF na jeho nově zadaný e-mail.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. a) prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“), kterým je www.sulimex.cz;
  b) elektronickou poštou na adrese info@sulimex.cz ;
  c) telefonicky

 

VIII. Způsob dopravy a platby

 1. Dopravné prostřednictvím vybrané přepravní společnosti

Společnost se vybírá při objednávání dopravy, a to tak, aby byla pro Kupujícího co nejlevnější, za zachování stále kvality. Zboží dopravujeme pouze na paletách, které je nutné dopravci vrátit. Za dobírku se příplácí 29,75 Kč bez DPH v případě balíků a 50 Kč bez DPH v případě paletové přepravy.

 1. Všechny ceny uváděné v e-shopu prodávajícího jsou včetně příslušné sazby DPH, v CZK.
 2. Platební podmínky (úhrada zboží)

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba na dobírku.

b. platba na fakturu – platí pro firmy a obce.

c. platba zálohovou fakturou – před dodáním zboží.

d. platba v hotovosti ve skladu.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

 1. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad

 1. Reklamace – Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách prodávajícího – na stránkách internetového obchodu sulimx.cz a  ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

 1. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky.
 2. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
 3. Nabídka akčního a slevněného zboží nebo zboží označené jako „zdarma“ platí po dobu, která je u jednotlivého druhu zboží uvedena. Není-li uvedena, platí do vyprodání zásob. Na zboží označené jako „zdarma“ nebo akční zboží není právní nárok a není vymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto nabídky kdykoliv měnit.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu sulimex.cz. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.

I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

 1. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.2. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy nemusí být spojeno i s poškozením výrobku jako takového. I přes to je kupující v takovémto případě povinen zásilku překontrolovat, a to nejlépe před řidičem, případně o všem sepsat protokol, který mu dopravce (řidič) předloží.3. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí:
 2. a) poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce,

a nebo zjistí

 1. b) skrytou vadu až při rozbalení zásilky, která nebyla zjevná při předání zboží od dopravní společnosti

je kupující povinen prokazatelně informovat prodávajícího e-mailem (info@sulimex.cz) nebo telefonicky na infolinku prodávajícího: 774417770.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží.

 1. Prodávající  a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilky doručena. Kupující je také povinen umožnit dopravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy (vyjma skrytých vad). Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy (vyjma skrytých vad) již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty.6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

  9. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

  10. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  11. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:
  a. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  b. přiměřeným snížením kupní ceny
  c. náhradním dodáním zboží
  d. odstoupením od smlouvy

  Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu. Rovněž může reklamovanou věc zaslat na adresu prodávajícího nebo osobně doručit do výdejních míst a skladu prodávajícího.

 2. Postup reklamace

  1. O reklamaci nás vždy informujte zprávou na náš e-mail info@sulimex.cz případně i telefonicky na číslo 774417770.  Z technických důvodů nemusí být e-mailová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí e-mailu prodejcem (e-mail může zapadnout mezi „spamy“).2. Bez zbytečného odkladu Vám budou odeslány instrukce detailně popisující další postup. Pro případ, že daný výrobek bude nutné z jakéhokoliv důvodu odeslat zpět prodávajícímu, bude kupujícímu sděleno kdy a kdo si zboží vyzvedne.
 3. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.4. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.
 4. Poukázání peněžních prostředků za vyřízenou reklamaci nebo při odstoupení kupujícího od smlouvy proběhne převodem částky na účet kupujícího.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávajícím se pro účely prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen prohlášení) rozumí provozovatel internetového obchodu Sulimex.cz, Ondřej Kohut, IČ: 03228843
DIČ: CZ8903123768, čs. Exilu 1888/4, Praha 4, 143 00

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu Sulimex.cz.

Prohlášení:
Nákupy na Sulimex.cz se neobejdou bez sdílení některých osobních dat. Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost:
1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon).

2. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem (tímto souhlasem je akt uskutečnění objednávky prostřednictvím e-shopu provozovatele nebo telefonické objednání na infolinku provozovatele nebo zasláním objednávky e-mailem na e-mail provozovatele) shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem:
a. plnění smlouvy uzavřené prodávajícím
b. nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů
Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje.

 1. Za zdroj dat dle článku 2 Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí i poskytnutí telefonnícho čísla kupujícího za účelem kontaktování provozovatelem nebo dopravcem. Kupující souhlasí aktem uskutečnění objednávky  prostřednictvím e-shopu provozovatele nebo telefonické objednání na infolinku provozovatele nebo zasláním objednávky e-mailem na e-mail provozovatele  s tím, že provozovatel může spravovat jeho telefonní číslo a poskytnout ho výhradně za účelem:
  a. plnění smlouvy uzavřené prodávajícím (např. doručení zboží dopravcem kupujícímu)
  b. nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů4. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.5. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu sulimex.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to prokazatelně písemně požádá na info@sulimex.cz nebo na doručující adresu provozovatele.Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas.Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky nebo reklamace (tedy např. poskytnutí dat pro účely doručení zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce.

 

NAHORU